Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bip.puk.bodzentyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności lub wyłączenia  wymieniono poniżej:

  • Część załączonych dokumentów może nie posiadać warstwy tekstowej - są skanami dokumentów.
  • Część załączonych dokumentów może nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków.
  • Brak możliwości zmiany na wysoki kontrast

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-09

W  Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Bodzentynie przeprowadzono samoocenę dostępności cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych Ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa www.bip.puk.bodzentyn.pl spełnia wymagania na dzień 2021-03-09 r. w 99.72%.

Skróty Klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Krakowiak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 311 54 01.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym fakcie występującego z żądaniem, wraz ze wskazaniem, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, występujący z żądaniem może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. znajduje się pod adresem 26-010 Bodzentyn, ul. Kielecka 83. Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Do budynku wejść można przez wejście główne, do którego prowadzą schody. Przy schodach zamontowana jest poręcz. Brak windy. Budynek nie jest wyposażony w rampę umożliwiającą podjazd osób na wózkach inwalidzkich. Na parterze znajduje się Biuro Obsługi Klienta, w którym można załatwić większość spraw po uprzednim przywołaniu pracownika merytorycznego. Na pierwsze piętro prowadzą schody zabezpieczone drzwiami otwieranymi przez pracownika. Przy schodach zamontowana jest poręcz. Brak windy. Wewnątrz budynku brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności (plik do pobrania - .pdf / 150 KB)

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83
26-010 Bodzentyn
NIP: 6572923542
REGON: 364523049
KRS: 0000619019