Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.

ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn, tel. 41 3115401

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS: 0000619019,

NIP: 657-29-23-542, REGON 364523049, kapitał zakładowy: 15 805 000,00 zł

ogłasza nabór na stanowisko

AUTOMATYK / ELEKTRYK

 1. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach o podobnym profilu;
 • uprawnienia SEP D+E (+ uprawnienia pomiarowe do 1 kV) do obsługi i dozoru urządzeń w kategorii i typie urządzeń zainstalowanych w obiektach PUK, tj. na stacja uzdatniania wody, w oczyszczalniach ścieków i przepompownie ścieków.
 • znajomość oprogramowania sterowników PLC (np. Siemens, Schneider, Wago)
 • ogólna znajomość aplikacji SCADA
 • doświadczenie w projektowaniu i realizacji systemów automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej
 • dobra znajomość pakietu Office;
 • znajomość obsługi urządzeń pomiarowych Siemens, Endress-Hauser
 • dobra znajomość przepisów w zakresie objętym przypisanymi zadaniami;
 • prawo jazdy kat. B
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność przekazywania wiedzy;
 • zaangażowanie, inicjatywa i profesjonalizm działania.
 1. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • bieżąca obsługa i konserwacja zainstalowanej automatyki w obiektach PUK Bodzentyn Sp. z o.o. (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków);
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem (eksploatacja i naprawy) istniejących urządzeń i instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej, z uwzględnieniem telemetrii i wykorzystaniem systemów SCADA;
 • prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji ruchu urządzeń energetycznych i systemu automatyki;
 • naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji automatyki, telemetrii i wizualizacji;
 • nadzorowanie i archiwizowanie programów źródłowych urządzeń sterowniczych automatyki;
 • analiza kosztów zużycia energii elektrycznej, proponowanie i udział we wdrażaniu alternatywnych rozwiązań;
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki energetycznej obiektów i urządzeń;
 • utrzymywanie w pełnej sprawności agregatów prądotwórczych;
 • szkolenie pracowników w zakresie prawidłowej obsługi eksploatacyjnej urządzeń..
 1. Wymagane dokumenty:
 • Curriculum Vitae, wraz z zawartą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. moich  danych osobowych zawartych w aplikacji na stanowisko automatyk / elektryk oraz na ich udostępnienie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym w przypadku powierzenia im wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji”,

 • dodatkowa klauzula CV w przypadku, gdy kandydat wyraża wolę przechowywania jego dokumentów aplikacyjnych w przyszłych procesach rekrutacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. moich  danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz na ich udostępnienie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym w przypadku powierzenia im wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji”.

 • kwestionariusz osobowy dla ubiegającego się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień SEP,
 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko automatyk / elektryk bezpośrednio w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z  o.o., Kielecka 83, w pokoju nr 1 (w zaklejonej kopercie), za pośrednictwem poczty na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 1. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bodzentynie Sp. z o.o.  informuje, że:

 • administratorem danych osobowych w procesie niniejszej rekrutacji jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o., Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn;
 • dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla których zostały przekazane;
 • w przypadku powierzenia przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym wykonywania czynności dotyczących przeprowadzenia rekrutacji, dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych mogą być udostępniane tym podmiotom;
 • osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie;
 • dokumenty aplikacyjne będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zakończenia naboru, chyba że osoba, której dane dotyczą wyrazi wolę / zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
 • bez wyraźniej zgody osoby, której dane dotyczą, jej dokumenty aplikacyjne nie będą przechowywane, ani wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji jest art. 22 Kodeksu pracy, a w zakresie wykraczającym poza wyżej wskazany – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • za dzień złożenia aplikacji rozumie się dzień jej wpływu / dostarczenia do PUK Bodzentyn Sp. z o.o.;
 • skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Pliki do pobrania

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83
26-010 Bodzentyn
NIP: 6572923542
REGON: 364523049
KRS: 0000619019