Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.

ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn, tel. 41 3115401

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS: 0000619019,

NIP: 657-29-23-542, REGON 364523049, kapitał zakładowy: 15 805 000,00 zł

ogłasza nabór na stanowisko

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNO-INWESTYCYJNEGO

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:
 • wykształcenie wyższe kierunek inżynieria środowiska,
 • minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w okresie ostatnich 5 lat,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne,
 • dobra znajomość pakietu Office,
 • dobra znajomość przepisów w zakresie:
  ochrony środowiska w komponencie ochrona wód i gospodarka wodna,
  finansów publicznych,
  funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
  procesu inwestycyjnego,
 • doświadczenie:
  w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie wodociągów i kanalizacji,
  lub
  w nadzorze nad robotami budowlanymi w zakresie wodociągów i kanalizacji,
 • język angielski na poziomie podstawowym,
 • znajomość programu AutoCAD,
 • prawo jazdy kat. B.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne,
 • komunikatywność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • zaangażowanie, inicjatywa i profesjonalizm działania.

 

 1. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • planowanie i organizacja pracy podległej komórki organizacyjnej,
 • nadzór nad utrzymaniem wymagań jakościowych wody z ujęć wody oraz w ściekach odprowadzanych do odbiorników, określonych w pozwoleniach wodno-prawnych;
 • nadzór nad prawidłową eksploatacją stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków, a także sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych;
 • opracowywanie dokumentów przygotowawczych do realizacji budowy sieci wodno-kanalizacyjnych,
 • odbiór nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • nadzór techniczny i kierowanie realizowanymi przez Spółkę robotami budowlanymi i usługami w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych,
 • wydawanie warunków technicznych, zapewnień dostawy, uzgadnianie projektów technicznych,
 • dbałość o poszerzanie i uaktualnianie własnej wiedzy.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • Curriculum Vitae, wraz z zawartą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. moich  danych osobowych zawartych w aplikacji na stanowisko Kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego oraz na ich udostępnienie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym w przypadku powierzenia im wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji”,

 • dodatkowa klauzula CV w przypadku, gdy kandydat wyraża wolę przechowywania jego dokumentów aplikacyjnych w przyszłych procesach rekrutacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. moich  danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz na ich udostępnienie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym w przypadku powierzenia im wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji”.

 • kwestionariusz osobowy dla ubiegającego się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień budowlanych,
 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko Kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego bezpośrednio w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o., Kielecka 83, w pokoju nr 1 (w zaklejonej kopercie), za pośrednictwem poczty na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 1. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bodzentynie Sp. z o.o.  informuje, że:

 • administratorem danych osobowych w procesie niniejszej rekrutacji jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o., Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn;
 • dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla których zostały przekazane;
 • w przypadku powierzenia przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym wykonywania czynności dotyczących przeprowadzenia rekrutacji, dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych mogą być udostępniane tym podmiotom;
 • osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie;
 • dokumenty aplikacyjne będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zakończenia naboru, chyba że osoba, której dane dotyczą wyrazi wolę / zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
 • bez wyraźniej zgody osoby, której dane dotyczą, jej dokumenty aplikacyjne nie będą przechowywane, ani wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji jest art. 22 Kodeksu pracy, a w zakresie wykraczającym poza wyżej wskazany – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • za dzień złożenia aplikacji rozumie się dzień jej wpływu / dostarczenia do PUK Bodzentyn Sp. z o.o.;
 • skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Pliki do pobrania

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83
26-010 Bodzentyn
NIP: 6572923542
REGON: 364523049
KRS: 0000619019