Regulamin wypłaty odszkodowania za dostarczenie wody o pogorszonej bądź złej jakości przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.

Pobierz


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Bodzentyn

Pobierz


Zasady udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych oraz zamówień innych aniżeli sektorowe poniżej kwoty 130 000 zł netto, lecz wyższej niż 50 000 zł netto.

Zarządzenie nr 26/2021

Traci moc zarządzenie nr 3/2019 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Zasad udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz zamówień innych aniżeli sektorowe poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, lecz wyższej niż 20 tys. zł.

Zarządzenie nr 3/2019 - uchylone


Regulamin udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83
26-010 Bodzentyn
NIP: 6572923542
REGON: 364523049
KRS: 0000619019