Wprowadzenie „Zasad udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz zamówień innych aniżeli sektorowe poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, lecz wyższej niż 20 tys. zł” podyktowane jest potrzebą uproszczenia wyboru wykonawców przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. przy jednoczesnym zapewnieniu zasad konkurencyjności i równego traktowania wykonawców.  "Zasady..." będą stosowane wyłącznie w odniesieniu do zamówień finansowanych w całości ze środków krajowych.  Obowiązujący w Spółce „Regulamin udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” nakłada na Spółkę wyższe wymagania, niż wynikające z ustawy Pzp. Regulamin będzie miał odniesienie do wszystkich zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Pliki do pobrania:

Zasady udzielania zamówień sektorowych

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83
26-010 Bodzentyn
NIP: 6572923542
REGON: 364523049
KRS: 0000619019