Drukuj

Zapytanie ofertowe

na „Uzbrojenie otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody „Wzdół” wraz z włączeniem do rurociągu”

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bodzentynie, ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

KRS 0000619019
Regon 364523049
NIP 657-29-23-542
Tel.  41 31 15 401
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze zamówienie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 3/19 Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z dnia 31 stycznia w sprawie przyjęcia zasad udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz zamówień innych aniżeli sektorowe poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, lecz wyższej niż 20 tys. zł.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego uzbrojenia otworu studziennego
Nr 2 (studnia awaryjna) wraz z podłączeniem do rozdzielnicy TUW  i monitoringu SUW oraz włączeniem do   istniejącego przewodu wodociągowego na Ujęciu w msc. Wzdół na działkach nr ewid. 100/2, 501/2  gmina Bodzentyn.

Otwór studzienny powinien być wyposażony co najmniej w :

- wydajność 50 m3/h

- podnoszenie 90-120 m sł wody

- średnica rury cembrowej 9 5/8"

- głębokość instalowania pompy głębinowej 30 m p.p.t

- zasilanie pompy z przetwornicy częstotliwości

- zabezpieczenie przed suchobiegiem czujnikiem lustra wody

- ciągły pomiar lustra wody sondą hydrostatyczną

- pobór prób wody po min. 72 godzinach pompowania oczyszczającego;

Posadowienie obudowy zgodnie z wytycznymi producenta obudowy.

Przedmiot zamówienia obejmuje także:

Szczegóły dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są w dokumentacji przetargowej dla zadania: „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wzdół” (http://bip.puk.bodzentyn.pl/index.php/zamowienia-publiczne/55-przprzetarg-nieograniczony-zadanie-nr-1-rozbudowa-i-modetarg-nieograniczony-zadanie-nr-1-rozbudowa-i-modernizacja-stacji-uzdatniania-wody-na-ujeciu-wody-w-miejscowosci-wzdol-zadanie-nr-2-rozbudowa-i-modernizacja-stacji-uzdatniania-wody-na-ujeciu-wody-w-bodzentynie-ul-opatowska-w-ramach-projektu-pn-uporzadkowanie-gospodarki-wodno-sciekowej-w-aglomeracji-bodzentyn). Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany w przedmiocie zamówienia wynikające z doborów urządzeń na SUW.

Wykonawca winien uwzględnić w wykonaniu przedmiotu zamówienia wydane pozwolenie wodnoprawne znak: WA.ZUZ.4.421.1.36.2018.2019.AK z 19.07.2019 r. – stanowiące załącznik nr 3

III. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45255110-3 – Roboty budowlane w zakresie studni,
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,
45232150-8 – Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody,
45232100-3 – Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów,
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę i roboty ziemne

IV. Termin realizacji zamówienia:

Od daty podpisania umowy do 14.02.2020 r.       

V. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oraz informacje o dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają kwalifikacje do wykonywania czynności zawartych w opisie przedmiotu zamówienia (oświadczenie Wykonawcy).
 2. Wykonawca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
 3. Wykonawca zaakceptuje warunki umowy określone we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego i zobowiąże się do podpisania umowy według ww. wzoru.

VI. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VII. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w terminie do 05.12.2019 r. do godz. 12:00.
 2. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn 
 3. Na kopercie należy umieścić zapis „Oferta na Uzbrojenie otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody „Wzdół” wraz z włączeniem do rurociągu”.
 4. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1) Cena – waga 100 %

2. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty Wykonawców, którzy spełniają określone w niniejszym zapytaniu wymogi.

3. Ocenie podlegać będą ceny brutto oferty.

4. Kryterium cena – ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

 

gdzie:

C –  liczba punktów uzyskana w ocenie, kryterium cena,
Cn  – najniższa cena,
Cb  –  cena oferty badanej,
100 pkt  –  wskaźnik stały.

W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów

IX. Informacje dodatkowe:

 1. Oferty Wykonawców, którzy nie zostali wybrani nie podlegają
 2. Osoby do kontaktów z Wykonawcami:
 1. Zamówienia realizowane są ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (pożyczka) oraz ze środków własnych Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

Załączniki:

- Treść zapytania

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

- Załącznik nr 2 – Wzór umowy

- Załącznik nr 3 – Pozwolenie wodnoprawne znak: WA.ZUZ.4.421.1.36.2018.2019.AK z 19.07.2019 r.


Informacja o złożonych ofertach

Informacja o unieważnieniu postępowania