Drukuj

Zapytanie ofertowe

na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Św. Katarzynie ul. Wzorki, Jodłowa, Widokowa i część ul. Spacerowej”

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bodzentynie, ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

KRS 0000619019

Regon 364523049

NIP 657-29-23-542

Tel.  41 31 15 401

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze zamówienie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 3/19 Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 stycznia w sprawie przyjęcia zasad udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz zamówień innych aniżeli sektorowe poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, lecz wyższej niż 20 tys. zł.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

W zakres zadania wchodzi również uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji (lokalizacyjna, środowiskowa, pozwolenie wodno-prawne) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową.

Celem przedmiotu zamówienia jest przygotowanie dokumentacji, która umożliwi wykonanie kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców   Św. Katarzyny: ul. Wzorki, Jodłowa, Widokowa i część ul. Spacerowej, którzy dotychczas nie zostali podłączeni do systemu. Projektowaniem będą objęte nieruchomości zabudowane oraz nieruchomości planowane do zabudowy, na podstawie posiadanych pozwoleń na budowę.  Należy zakładać zaprojektowanie przyłączenia do kanalizacji sanitarnej co najmniej 55 nieruchomości (tyle Zamawiający posiada zawartych umów na dostawę wody).

Dzieło zostanie wykonane w 5-ciu egzemplarzach w przypadku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, za wyjątkiem kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznych, które należy wykonać w 3 egz. Całość dokumentacji projektowej, kosztorys inwestorski, przedmiar robót i specyfikacje techniczne należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu odpowiednio w wersji elektronicznej w formatach doc. WORD, xls. EXCEL, dwg, AutoCad, ath, NORMA.

III. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71320000-7   -  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

IV. Termin realizacji zamówienia:

Od daty podpisania umowy do 30.09.2021.r.

Termin realizacji robót budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji planowany jest do 31.12.2024 r.   

V. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oraz informacje o dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. skierują do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:

Projektant branży sanitarnej (co najmniej 1 osoba) - posiadający następujące kwalifikacje:

 1. należycie zrealizowali:

VI. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VII. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w terminie do 12.05.2020 r. do godz. 12:00.
 2. Do oferty należy dołączyć:
  • wykaz projektów wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których projekty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy projekty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego projekty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu projektów stanowi załącznik nr 3.
  • wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4
 3. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn
 4. Na kopercie należy umieścić zapis „Oferta na Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Św. Katarzynie ul. Wzorki, Jodłowa, Widokowa i część ul. Spacerowej”.
 5. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII.   Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert:

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 1. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty Wykonawców, którzy spełniają określone w niniejszym zapytaniu wymogi.
 2. Ocenie podlegać będą ceny brutto oferty.
 3. Kryterium cena – ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

 

 gdzie:

C –  liczba punktów uzyskana w ocenie, kryterium cena,    

Cn  – najniższa cena,   

Cb  –  cena oferty badanej,   

100 pkt  –  wskaźnik stały.

 

 W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

IX. Informacje dodatkowe:

 1. Oferty Wykonawców, którzy nie zostali wybrani nie podlegają
 2. Osoby do kontaktów z Wykonawcami:
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


Załączniki: