Zapytanie ofertowe

 na „Modernizacja zestawu hydroforowego Celiny oraz komory redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celiny,  Podgórze, Dąbrowa Dolna i Wola Szczygiełkowa” – I etap.

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bodzentynie, ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn


KRS 0000619019

Regon 364523049

NIP 657-29-23-542

Tel.  41 31 15 401

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze zamówienie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 3/19 Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 stycznia w sprawie przyjęcia zasad udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz zamówień innych aniżeli sektorowe poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, lecz wyższej niż 20 tys. zł.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zestawu hydroforowego Celiny oraz komory redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celiny,  Podgórze, Dąbrowa Dolna i Wola Szczygiełkowa.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania tylko dla Etapu I.

ETAP I

Projektowana modernizacja w etapie I umożliwi rozdział tłoczonej wody na dwie strefy ciśnień. Istniejący zestaw pompowy zostanie przeniesiony i umożliwi pompowanie wody na kierunku Podgórze. Nowy zestaw pompowy umożliwi pompowanie wody na kierunku Celiny.

Zakres robót – etap I:

 • nowy zestaw hydroforowy (parametry Q = 9.0 l/s Hp = 65 m.sł.w.) wraz z wodomierzami, zasuwami i wszelka wymaganą armaturą, sterowaniem i monitoringiem dostosowanym do aktualnie używanego systemu, odczyty sygnałów zdalne – 1kpl.
 • przeniesienie i podłączenie istniejącego zestawu pompowego wraz z potrzebną armaturą na terenie istniejącej pompowni wody – 1kpl.
 • nowa sieć wodociągowa f160, rury i kształtki z PE100 SDR11 PN16, zgrzewane elektrooporowo, armatura z żeliwa sferoidalnego – 27m
 • przebudowa sieci wodociągowej f160, rury i kształtki z PE100 SDR11 PN16, zgrzewane elektrooporowo, armatura z żeliwa sferoidalnego – 30m
 • włączenie do istniejącego wodociągu wraz z potrzebną armaturą, przebudowa istniejącego węzła, kształtki z PE100 SDR11 PN16, zgrzewane elektrooporowo, armatura z żeliwa sferoidalnego – 1kpl.

ETAP II

Projektowana modernizacja w etapie II umożliwi usprawnienie eksploatacyjne robót wykonanych w etapie I i zwiększy bezpieczeństwo długoterminowej, bezawaryjnej pracy sieci wodociągowej.    

Zakres robót – etap II:          

 • studnie wodomierzowe żelbetowe f 1500 z wodomierzem i armaturą – 2 kpl.
 • studnie redukcji ciśnienia żelbetowe f 1200 z zaworem redukcyjnym i armaturą – 5kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 – Dokumentacja projektowa.

Zaleca się aby każdy Wykonawca odwiedził miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Materiały należy przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu.

 

III. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45232150-8 – Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

 

IV. Termin realizacji zamówienia:

60 dni od daty podpisania umowy.

 

VI. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w terminie do 14.05.2020 r. do godz. 12:00.
 2. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn
 3. Na kopercie należy umieścić zapis „Oferta na Modernizację zestawu hydroforowego Celiny oraz komory redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celiny,  Podgórze, Dąbrowa Dolna i Wola Szczygiełkowa” – I etap.”.
 4. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert:

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 • Cena – waga 100 %
 1. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty Wykonawców, którzy spełniają określone w niniejszym zapytaniu wymogi.
 2. Ocenie podlegać będą ceny brutto oferty.
 3. Kryterium cena – ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C –  liczba punktów uzyskana w ocenie, kryterium cena,
Cn  – najniższa cena,
Cb  –  cena oferty badanej,
100 pkt  –  wskaźnik stały.

W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 1. Oferty Wykonawców, którzy nie zostali wybrani nie podlegają
 2. Osoby do kontaktów z Wykonawcami:
 • Monika Jamróz, 41 31 15 401, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Anna Jurek , tel. 41 31 15 401, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

 

IX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn sp. z o.o., ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DESWKiI.261.4.2020;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Załączniki:


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83
26-010 Bodzentyn
NIP: 6572923542
REGON: 364523049
KRS: 0000619019