Drukuj

 Zapytanie ofertowe

 na „Modernizacja zestawu hydroforowego Celiny oraz komory redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celiny,  Podgórze, Dąbrowa Dolna i Wola Szczygiełkowa” – I etap.

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bodzentynie, ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn


KRS 0000619019

Regon 364523049

NIP 657-29-23-542

Tel.  41 31 15 401

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze zamówienie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 3/19 Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 stycznia w sprawie przyjęcia zasad udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz zamówień innych aniżeli sektorowe poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, lecz wyższej niż 20 tys. zł.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zestawu hydroforowego Celiny oraz komory redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celiny,  Podgórze, Dąbrowa Dolna i Wola Szczygiełkowa.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania tylko dla Etapu I.

ETAP I

Projektowana modernizacja w etapie I umożliwi rozdział tłoczonej wody na dwie strefy ciśnień. Istniejący zestaw pompowy zostanie przeniesiony i umożliwi pompowanie wody na kierunku Podgórze. Nowy zestaw pompowy umożliwi pompowanie wody na kierunku Celiny.

Zakres robót – etap I:

ETAP II

Projektowana modernizacja w etapie II umożliwi usprawnienie eksploatacyjne robót wykonanych w etapie I i zwiększy bezpieczeństwo długoterminowej, bezawaryjnej pracy sieci wodociągowej.    

Zakres robót – etap II:          

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 – Dokumentacja projektowa.

Zaleca się aby każdy Wykonawca odwiedził miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Materiały należy przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu.

 

III. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45232150-8 – Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

 

IV. Termin realizacji zamówienia:

60 dni od daty podpisania umowy.

 

VI. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w terminie do 14.05.2020 r. do godz. 12:00.
 2. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn
 3. Na kopercie należy umieścić zapis „Oferta na Modernizację zestawu hydroforowego Celiny oraz komory redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celiny,  Podgórze, Dąbrowa Dolna i Wola Szczygiełkowa” – I etap.”.
 4. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert:

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 1. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty Wykonawców, którzy spełniają określone w niniejszym zapytaniu wymogi.
 2. Ocenie podlegać będą ceny brutto oferty.
 3. Kryterium cena – ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C –  liczba punktów uzyskana w ocenie, kryterium cena,
Cn  – najniższa cena,
Cb  –  cena oferty badanej,
100 pkt  –  wskaźnik stały.

W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 1. Oferty Wykonawców, którzy nie zostali wybrani nie podlegają
 2. Osoby do kontaktów z Wykonawcami:
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

 

IX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

 

Załączniki: